Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1.) Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je UNI-LUX, s.r.o., IČO : 51427745, so sídlom Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina

(ďalej len “správca”)

2.) Kontaktné údaje správcu sú:

– adresa:    Martina Rázusa 1171/36, 010 01 Žilina

– email:      info@uni-lux.sk

– telefón:   +421 940 600 610

3.) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4.) Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1.) Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.) Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1.) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2.) Účelom spracovania osobných údajov je:

– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt…). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

– predaj služby mimo ponuky stránky: Spoločnosť  UNI-LUX, s.r.o.  spracúva na účely predaja služby mimo ponuky stránky nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, email a detail objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UNI-LUX, s.r.o.  je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu služby, ktorá nie je v ponuke stránky. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe služby.

– nezáväzná objednávka služby. Spoločnosť UNI-LUX, s.r.o.   spracúva na účely nezáväznej objednávky služby nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UNI-LUX, s.r.o.   je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku služby.

– poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom. Spoločnosť  UNI-LUX, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UNI-LUX, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

IV. Doba uchovávania údajov

1.) Správca uchováva osobné údaje:

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

– podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

2.) Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

VI. Vaše práva

1.) Za podmienok stanovených v GDPR máte:

– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

– právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

– právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,

– právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.) Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.) Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3.) Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.